OFTALMIKA

Glaukom

Usluge ordinacije

Vidno polje nezaobilazan pregled kod glaukoma

Pregled vidnog polja kompjuterizovanom metodom je nezaobilazan kod glaukoma. Izvodi se kako kod sumnje na glaukom tako i kasnije tokom praćenja bolesti. Kod sumnje na glaukom vidnim poljem se mogu otkriti  najraniji defekti koji nastaju zbog oštećenja vidnog živca. Kada se postavi dijagnoza bolesti,  pregled  vidnog polja sprovodi se u redovnim vremenskim intervalima da bi se ustanovilo da li je terapija uspela da zaustavi napredovanje bolest ili ne. Tako lekar dobija smernice da li treba terapiju pojačati, upotrebiti laser ili savetovati operaciju.

Test je bezbolan i bezbedan za pacijenta. Izvodi se u zamračenoj prostoriji, uz prisustvo obučenog tehničara, koji daje instrukcije i vodi pacijenta kroz pregled. Trajanje pregleda  jednog oka je 10 do 15 min. Primenjujemo savremenu EyeSuite perimetriju.

Pulsar perimetrija kod ranog glaukoma

Pulsar perimetrija je nekonvencionalni metod pregleda vidnog polja koji omogućava otkrivanje defekata  u najranijem  stadijumu i to pre nego što se ti defekti pojave u standardnom kompjuterizovanom vidnom polju. Ovaj test se preporučuje kod sumnje na glaukom i kod glaukoma u ranoj fazi.

HRT kod glaukoma

HRT (Heidelberg Retina Tomograf) je test kojim se analizira vidni živac i  služi za otkrivanje i praćenje promena koje se dešavaju na vidnom živcu kod glaukoma. Aparat poseduje softver koji uporedjuje dobijene podatke sa normalnim parametrima i može da signalizira početne promene usled glaukoma. Posebno je pogodan kod dece i kod kratkovidih osoba kod kojih OCT ne može sa sigurnošći da utvrdi da li je promena koja se registruje posledica glaukoma ili posledica promena karakterističnih za kratkovidost.(miopiju). Ova imidžing tehnika poseduje statističke programe kojima se prati da li se vremenom odvija progresija oštećenja vidnog živca  ili ne.

Pregled se izvodi neškodljivim laserskim zracima, bezbolan je i traje do 10 min.

OCT kod glaukoma

OCT (Optička Koherentna Tomografija) je neinvazivna metoda pregleda, koja omogućava vidljivost svih slojeva retine i vidnog živca. Pomaže u otkrivanju ranih promena u  sloju nervnih vlakana kod pacijenata sa glaukomom. Smatra se da OCT može otkriti glaukiom u ranoj fazi, pre nego što se pojave defekti u vidnom polju. Stoga je veoma koristan test ukoliko nismo sigurni da li osoba ima ili nema glaukom. Ova savremena imidžing tehnologija poseduje softver za praćenje promena koje se vremenom mogu odvijati kod glaukoma, jer je glaukom po svojoj prirodi progresivna bolest.

OCT aparat ima specijalnu kameru za pregled ugla prednje očne komore (AS-OCT). Ovom kamerom se može videti i izmeriti širina ugla prednje komore što je veoma važno kod osoba koje boluju od glaukoma uzanog ugla (angularni glaukom).

Aparat proizvodi svetlost slabog intenziteta, koja se usmerava ka oku pacijenta. Procedura je bezbolna i traje nekoliko minuta.

Pahimetrija, merenje debljine rožnjače

Pahimetrija je metoda merenja debljine rožnjače. Merenje debljine rožnjače je neophodno kod osoba sa glaukomom zato što se u slučaju odstupanja od normalne (prosečne) debljine rožnjače mora korigovati izmerena visina očnog pritiska. Ukoliko osoba ima tanju rožnjaču od prosečne, izmerenu visinu očnog pritiska treba korigovati na više vrednosti tj. povećati i obrnuto (ako osoba ima deblju rožnjaču od prosečne, izmerenu visinu očnog pritiska treba korigovati na niže vrednosti, tj. smanjiti) . Smatra se da je tanka rožnjača jedan od faktora rizika za nastanak glaukoma.

Pahimetrija se izvodi tako što se sonda aparata prisloni na rožnjaču nakon prethodne  primene lokalne anestezije  kapima. Merenje je kratkotrajno i bezbolno.

Fotografija vidnog živca

Izvodi se digitalnom fundus  kamerom. Fotografija vidog živca je veoma korisna za  dokumentovanje i praćenje glaukoma. Svaka osoba ima specifičan oblik, veličinu i gradju glave vidnog živca (papila, optički disk). Vrlo često glava vidnog živca zdrave osobe pokazuje udubljenje (ekskavaciju) pa je nekada teško razlučiti da li je kod neke osobe udubljenje normalno  tj. urodjeno ili je posledica glaukoma.  Kod glaukoma, naime, udubljenje nastaje zato što povišeni očni pritisak vrši pritisak na živac i razara vlakna vidnog živca.

Vidni živac se fotografiše  kada se bolest otkrije i pri kasnijim pregledima kako bi se procenilo da li se ekskavacija vremenom povećava ili ne.

Fotografisanje je potpuno je bezbolno, traje veoma kratko i vrši se nakon širenja zenice,. Izlaganje jakom svetlu može prouzrokovati kratkotrajnu nelagodnost i zablještenje.

Laser kod glaukoma

Nd:Yag laser iridotomija kod glaukoma

Iridotomija laserom vrši se kao prva procedura u lečenju glaukoma uzanog ugla (angularnog glaukoma). Izvodi se kod akutnog napada glaukoma  i kod hroničnih oblika glaukoma. Nd:YAG laserom se načini mali otvor na dužici (nevidljiv golim okom) koji omogućava otvaranje blokiranog ugla i proširenje uzanog ugla.

Postoji mogućnost  krvarenja iz malih krvnih sudova dužice kod osoba kpoji primaju antikoagulantnu terapiju. Stoga se savetuje da nekoliko dana pre intervencije pacijent prekine uzimanje  antikoagulantnih lekova i aspirina pre izvodjenja lasera.

Procedura se izvodi nakon prethodnog ukapavanja lokalnog anestetika, bezbolna je i traje oko 10 minuta.

Argon laser trabekuloplastika glaukoma

Laser trabekuloplastika se sastoji od usmeravanja laserskih zraka na deo komornog ugla (trabekulum) zaduženog za usmeravanje očne vodice iz unutrašnjosti oka van očne jabučice. Laserskim zracima se proširuju otvori kroz koje očna vodica normalno napušta očnu jabučicu. Na ovaj način se postiže lakše isticanje vodice iz oka i time snižava očni pritisak. Obično se intervencija savetuje pacijentima kod kojih kapi nisu u stanju da snize očni pritisak u dovoljnoj meri.

Metoda laser trabekuloplastike u stanju je da snizi očni pritisak u ograničenoj meri. Zadatak je lekara da shodno gradji oka, starosti pacijenta, formi glaukoma, visini očnog pritiska i drugih faktora predvidi efekat  lasera i savetuje ili ne njegovu primenu.

Procedura se izvodi argon laserom nakon prethodnog ukapavanja lokalnog anestetika, bezbolna je i traje oko 10 minuta.

Argon laser periferna iridoplastika kod glaukoma

Ukoliko se ugao oka kod glaukoma uzanog ugla nije dovoljno proširio pomoću YAG laser iridotomije, može se pristupiti dodatnom proširenju ugla postavljanjem pečata na periferni deo dužice pomoću argon lasera.

Diod laser ciklofotokoagulacija kod teških glaukoma

Laser terapija diod laserom  izvodi se kod odmaklih i rizičnih slučajeva glaukoma. Laserom se tretira cilijarno telo i time smanjuje proizvodnja očne vodice, snižava očni pritisak i smiruju bolovi u oku. Procedura je vrlo efikasna kod :

  • -neovaskularnog glaukoma (posle tromboze krvnih sudova retine ili kod dijabetesa),
  • -glaukom nastalog nakon operacije- vitrektomije,
  • -slepih i bolnih  očiju,
  • -kada su iscrpljene sve ostale terapijske mogućnosti
  • -kada su uobičajene metode lečenja glaukoma skopčane sa velikim rizikom od komplikacija .

Ova laserska operacija  obavlja u ležećem položaju  prethodno se daje anestezija iza očne jabučice (retrobulbarna anestezija) i traje oko 15 minuta.

Šta je glaukom ?

Glaukom nastaje kada ima previše tečnosti u oku obično zato što su odvodni kanali zapušeni. Pošto se tečnost koja ne može da istekne iz oka i dalje stvara, ona se nagomilava u oku i tako nastaje povišen očni pritisak.
VIŠE >>>